Оценяване на тестовете

Максималният брой точки, който може да бъде постигнат на ECL изпита, е 100 – по 25 за всяко едно умение. Комплексният изпит се признава за успешен, ако средните резултати от устния (говорене + разбиране на прослушан текст) и съответно писмения (писане + разбиране на прочетен текст) изпит са минимум 60%. Необходимият минимум, който трябва да бъде постигнат по всяко едно от четирите умения е 40%.

Проверявани умения и присъждани точки

Говорене 25 точки
Разбиране на прослушан текст 25 точки
Писане 25 точки
Разбиране на прочетен текст 25 точки

 

Максимален брой точки 100 точки
Необходим минимум на устния/писмения изпит 30 точки (60%)
Необходим минимум по отделните умения 10 точки (40%)

 

loading
loading