Осигуряване на качество

Процедурни изсквания към езиковия изпит

В рамките на изпитната процедура могат да се обособят десет  последователни етапа:

  1. Дизайн на задачите; подготовка на проекто-задачи.
  2. Специални комисия от екип специалисти от изпитния център оценява задачите. Оценяващите обсъждат дизайна в поредица от работни срещи (модериране). Разработилите тестовете нанасят предложените промени и усъвършенстват теста или, ако тестът е отхвърлен, подготвят нов вариант. При необходимост, комисията отново обсъжда и оценява измененията в задачите.
  3. Комисията прави проверка на коригираните задачи.
  4. Апробиране на задачите и анализ на резултатите.
  5. Решение на комисията относно необходимостта от следващи промени  въз основа на резултатите от апробацията. Проверка за нанесени изменения. Коригиране и редактиране на езикови и типографски недостатъци.
  1. Създаване и криптиране на окончателния тестов вариант. Подготовка на изпитващите и оценителите за оценяване на задачите.
  2. Провеждане на изпита, оценяване на задачите.
  1. Наблюдение провеждането на изпита: анализ на резултатите (данни, решения, частични резултати) и пределяне степента на професионално провеждане на изпита оценяване знанията на кандидатите в съответствие с критериите. Анализ и оценка на обртната връзка, получена от кандидатите и изпитващите.
  2. Обобщение на резултатите, подготовка за взимане на решение във връзка с изпитните резултати. Промени в тези задачи, които предизвикват затруднения при  fрешаването им с цел бъдеща употреба.
  3. Съвместно решение на изпитващата комисия по отношение на изпитните резултати и възможните изменения в механизмите и изпитната процедура.

Поради факта, че процедурните изисквания са взаимосвързани, действителното съдържание на различните етапи може да се различава за различните езици и езикови изпити (напр. за по-рядко изучаваните езици), особено по отношение на т. 4 и т. 8. описани по-горе

loading
loading