Части на изпита

Устен изпит

 1. Говорене

Кандидатите полагат изпита по двойки, ако са нечетен брой –по трима.

 • Представяне под формата на разговор (около 3-5 минути); не се оценява

Целта на тази част е кандидатите да се отпуснат, да се адаптират към изпитната ситуация, както и изпитващият да се сдобие с насочваща информация за по-нататъшното протичане на изпита.

 • Разговор по зададена ситуация – свободна размяна на идеи (5-8 минути)

Изпитващият преподавател представя накратко избраната от него тема и с помощта на конкретно формулирани въпроси провокира разговор между двамата кандидати.

 • Самостоятелно развиване на тема въз основа на визуален стимул (5-8 минути)

Нагледният материал се предоставя от изпитващия преподавател, който при нужда помага на кандидатите, поставяйки насочващи въпроси, свързани с темата на визуалния стимул.

Това умение се оценява по следните критерии и със следните точки:

 • Граматическа правилност (морфология и синтаксис)              0-5 точки
 • Устна реч (произношение, интонация, свобода на изказа)      0-5 точки
 • Речников запас (обхват, активна употреба)                               0-5 точки
 • Стил (прагматични и социолингвистични аспекти)                   0-5 точки
 • Комуникативна ефективност (изпълнение на задачата)           0-5 точки
 1. Разбиране на прослушан текст

Кандидатът трябва да докаже, че е способен след двукратното прослушване на два аудиозаписа със степен на трудност, отговаряща на съответното изпитно ниво, да разреши поставените към тях задачи.

Писмен изпит

 1. Писане

Кандидатите трябва да напишат две съчинения по зададени теми.  Броят на думите е предварително определен за всяко едно ниво. Разрешава се употребата на печатни (едно- или двуезични, но не тематични) речници.

Това умение се оценява по следните критерии и със следните точки:

 •  Граматическа правилност (морфология и синтаксис)           0-5 точки
 • Писмена реч (структуриране на текста, правопис)                 0-5 точки
 • Речников запас (обхват, активна употреба)                             0-5 точки
 • Стил (прагматични и социолингвистични аспекти)                 0-5 точки
 • Комуникативна ефективност (изпълнение на задачата)        0-5 точки

 

 1. Разбиране на прочетен текст

Кандидатът трябва да докаже, че е способен, без да използва речник, да разбира текстове със степен на трудност, отговаряща на съответното изпитно ниво.

 

 

loading
loading