Hodnotenie

Vypracované zadania  z jednotlivých častí skúšky  hodnotia vždy dvaja posudzovatelia. Pri každej jazykovej zručnosti je možné dosiahnuť maximálne 25 bodov.

Počet bodov v rámci jednotlivých častí skúšky

Písomná časť skúšky
Čítanie textu s porozumením 25 bodov
Tvorba a štylizácia textu 25 bodov
Ústna časť skúšky
Počúvanie textu s porozumením 25 bodov
Komunikačné 25 bodov

Hodnotenie jednotlivých častí skúšky

Čítanie textu s porozumením

Testové zošity obsahujú 20 položiek a bodová hodnota každej z nich je 1,25 bodu. Za čiastočne správne odpovede nie je možné udeliť body. V prípade úloh, kde kandidáti majú svoju odpoveď uviesť vpísaním písmena do tabuľky, sa môžu hodnotiť len písmená vpísané do tabuľky. V prípade opravy odpovede sa akceptujú len jednoznačné opravy. Posudzovatelia neakceptujú odpovede, ktoré sa nachádzajú mimo tabuľky. V prípade úloh, kde kandidáti odpovedajú vo forme krátkych odpovedí, sa akceptujú len tie odpovede, ktoré sa vzťahujú na danú otázku. Ak odpoveď kandidáta obsahuje prvky, ktoré sa nevzťahujú na príslušnú otázku, tak posudzovateľ považuje túto odpoveď za nesprávnu. Doslovne prebraté a nadbytočné formulácie z textu zadania sa hodnotia ako nesprávne.

Tvorba a štylizácia textu

Táto časť skúšky sa hodnotí na základe piatich kritérií hodnotenia tvorby a štylizácie textu. V rámci každého kritéria môžu kandidáti získať maximálne 5 bodov od každého posudzovateľa. Kandidáti tak môžu získať potenciálne 100 bodov (od každého posudzovateľa 50). Následne sa však za pomoci softvéru vypočíta priemer týchto bodov, ktorý predstavuje výsledný počet bodov z tejto časti skúšky.

Kritéria hodnotenia tvorby a štylizácie textu sú:

Formálna správnosť (morfológia, syntax)
Písomná správnosť(štruktúra textu a ortografia)
Slovná zásoba (rozsah a aktívne ovládanie)
Štýl (pragmatické a sociolingvistické aspekty)
Komunikačná efektívnosť (splnenie zadanej úlohy)

Počúvanie textu s porozumením

Testové zošity obsahujú 20 položiek a bodová hodnota každej z nich je 1,25 bodu. Za čiastočne správne odpovede nie je možné udeliť body. V prípade úloh, kde kandidáti majú svoju odpoveď uviesť vpísaním písmena do tabuľky, sa môžu hodnotiť len písmená vpísané do tabuľky. V prípade opravy odpovede sa akceptujú len jednoznačné opravy. Posudzovatelia neakceptujú odpovede, ktoré sa nachádzajú mimo tabuľky. V prípade úloh, kde kandidáti odpovedajú vo forme krátkych odpovedí, sa akceptujú len tie odpovede, ktoré sa vzťahujú na danú otázku. Ak odpoveď kandidáta obsahuje prvky, ktoré sa nevzťahujú na príslušnú otázku, tak posudzovateľ považuje túto odpoveď za nesprávnu. Doslovne prebraté a nadbytočné formulácie z textu zadania sa hodnotia ako nesprávne.

Komunikačné zručnosti

Táto časť skúšky sa hodnotí na základe kritérií hodnotenia ústnej skúšky. V rámci každého kritéria môžu kandidáti získať maximálne 5 bodov. Spolu tak môžu získať maximálne 25 bodov.

Kritéria hodnotenia ústnej skúšky sú:

Formálna správnosť (morfológia, syntax)
Fonetická správnosť (výslovnosť, prozódia, plynulá reč)
Slovná zásoba (pragmatická a sociolingvistická primeranosť)
Komunikačná efektívnosť (splnenie zadanej úlohy)

Obaja posudzovatelia (posudzovateľ aj moderátor) hodnotia výkon kandidáta samostatne a nezávislé od seba. Následne sa musia zhodnúť na získanom počte bodov za každé kritérium.

 

loading
loading