Časti skúšky

Jazykovú skúšku ECL je možné vykonať buď v celkovom rozsahu, alebo je možné absolvovať čiastkovú skúšku z písomnej alebo z ústnej časti. Skúška v celkovom rozsahu pozostáva zo štyroch častí (čítanie textu s porozumením, tvorba textu, počúvanie textu s porozumením a komunikačné zručnosti).

Čítanie textu s porozumením a tvorba textu predstavuje písomnú časť skúšky a počúvanie textu s porozumením a overenie komunikačných zručností je súčasťou ústnej časti skúšky.

Písomná časť skúšky

  1. Čítanie textu s porozumením

(pozri vzorový test)

Táto časť skúšky pozostáva z vypracovania dvoch zadaní s desiatimi úlohami. Kandidát musí preukázať schopnosť porozumieť obsahu textov zodpovedajúcim danej úrovni, a to bez pomoci slovníkov alebo iných pomôcok.

  1. Tvorba (štylizácia) textu

(pozri vzorový test)

Kandidáti musia vytvoriť dva vlastné texty (napr. diskusný príspevok alebo e-mail), a to na základe osnovy obsahujúcej vždy štyri hlavné oporné body. Na vypracovanie tejto úlohy je kandidátom dovolené používať jedno- alebo dvojjazyčné slovníky.

Ústna časť skúšky

  1. Počúvanie textu s porozumením

(pozri vzorový test)

Táto časť skúšky pozostáva z vypracovania dvoch zadaní s desiatimi úlohami. Kandidát musí preukázať, že vypočutým textom zodpovedajúcim danej úrovni porozumel.

  1. Komunikačné zručnosti

(pozri vzorový test)

Overovanie komunikačných zručností prebieha prostredníctvom rozhovoru medzi komunikačnými partnermi. Kandidáti majú možnosť označiť komunikačného partnera podľa vlastného výberu v prihlasovacom formulári. Ak túto možnosť nevyužijú, tak budú kandidáti náhodne rozdelení do párov priamo na skúške.

Priebeh skúšky pri overovaní komunikačných zručností

Časť 1
Predstavenie sa

Hlavným cieľom tejto úlohy je naladiť kandidátov na nasledujúcu časť skúšky. Toto predstavovanie sa nezohľadňuje pri hodnotení.

Časť 2
Riadený rozhovor

Na začiatku riadeného rozhovoru jeden z kandidátov vyberie kartičku. Na základe tejto kartičky moderátor oznámi dvojici kandidátov tému rozhovoru. Kandidáti dostanú aj obrázkový materiál. Úlohou kandidátov je viesť dialóg na danú tému.

Časť 3
Samostatné vyjadrovanie sa na tému

Úlohou kandidáta je vyjadriť sa vo forme monológu na určitú tému na základe obrázkového materiálu, ktorý sa vzťahuje na danú tému. V prípade potreby môže moderátor pomôcť kandidátovi prostredníctvom doplňujúcich otázok, zodpovedajúcich danej úrovni.

loading
loading