Podmienky absolvovania skúšky

Kandidáti môžu absolvovať skúšku buď v celkovom rozsahu, alebo sa  môžu prihlásiť len  na čiastkovú skúšku z písomnej alebo ústnej časti. V prípade úspešného absolvovania skúšky získajú kandidáti certifikát.

Pre úspešné absolvovanie skúšky v celkovom rozsahu je potrebné, aby kandidát dosiahol celkovú úspešnosť minimálne 60% a aby  úspešnosť v prípade jednotlivých testovaných jazykových zručností (čítanie textu s porozumením, počúvanie textu s porozumením, tvorba (štylizácia) textu a komunikačné zručnosti) predstavovala aspoň 40 %.

V prípade čiastkovej skúšky z písomnej časti je pre úspešné absolvovanie skúšky potrebné dosiahnuť z oboch testovaných zručností (čítanie textu s porozumením, tvorba textu) aspoň 40 % a celková úspešnosť musí byť minimálne 60%.

V prípade čiastkovej skúšky z ústnej časti je pre úspešné absolvovanie skúšky potrebné dosiahnuť z oboch testovaných zručností (počúvanie textu s porozumením, komunikačné zručnosti) aspoň 40% a celková úspešnosť musí byť minimálne 60%.

V prípade, ak kandidát vykonával skúšku v celkovom rozsahu, ale požadovanú úspešnosť dosiahol len v jednej z čiastkových skúšok (buď v písomnej alebo ústnej časti), tak mu bude udelený certifikát o úspešnom absolvovaní danej čiastkovej skúšky.

loading
loading