Kópie certifikátov

Pri strate alebo poškodení certifikátu o úspešnom absolvovaní skúšky ECL môže Národné skúškové centrum ECL vystaviť kópiu na základe žiadosti, ku ktorej je potrebné priložiť aj doklad o úhrade poplatku za vystavenie kópie certifikátu. Potrebný formulár  je k dispozícii na internetovej stránke.

Poplatok za vystavenie kópie certifikátu je 20 eur a je potrebné ho uhradiť na nasledujúci účet. Potvrdenie o úhrade priložte k žiadosti.

Majiteľ účtu: Pécsi Tudományegyetem
Adresa majiteľa účtu: 7622 Pécs, Vasvári Pál Straße 4, Ungarn
Číslo účtu: HU40-10004885-10004012-15008231
Variabilný symbol: 800007
Názov banky: Magyar Államkincstár
SWIFT Code: HUSTHUHB
Adresa banky: 1054 Budapest, Hold Straße 4, Ungarn
Názov sprostredkujúcej banky: Magyar Nemzeti Bank
SWIFT Code: MANEHUHB

loading
loading