Dôležité informácie pre kandidátov na jazykové skúšky ECL

 • Niekoľko dní pred konaním skúšky dostanete e-mail obsahujúci presné informácie o mieste a čase konania skúšky.
 • Prineste si so sebou potvrdenie vášho prihlásenia na skúšku. Prekontrolujte si svoje osobné údaje a v prípade chybných údajov informujte o tom skúškové centrum.
 • Na skúšku sa dostavte včas, ideálne 20 minút pred začatím skúšky.
 • Aby ste boli ku skúške pripustení, musíte sa preukázať preukazom totožnosti (občiansky preukaz / pas)
 • Na skúške používajte modré alebo čierne pero.
 • Počas skúšky môžete mať na stole iba skúškové materiály, perá, preukaz totožnosti a počas písomnej časti slovníky.
 • V čase trvania skúšky musia byť mobilné telefóny vypnuté.
 • Počas skúšky je zakázané komunikovať s ostatnými kandidátmi a vyrušovať ich pri vypracovávaní úloh.
 • Pri podvádzaní alebo používaní zakázaných pomôcok budete zo skúšky vylúčení.
 • Pri tvorbe textu je dovolené používať jedno- alebo dvojjazyčné slovníky, ale tematické slovníky sú zakázané. Kandidáti si musia slovníky priniesť sami, skúškové centrá nemôžu poskytnúť slovníky. Vlastnoručne písané poznámky alebo zoznamy slov sú taktiež zakázané.
 • Na skúške sa riaďte pokynmi. Prihláste sa, ak ste omylom dostali nekompletné alebo nečitateľné testové materiály.
 • Dbajte na dodržiavanie pokynov v testových materiáloch.
 • Ak máte akékoľvek nejasnosti, obráťte sa na dozor konajúcu osobu. Tá je oprávnená zodpovedať vaše otázky počas skúšky, ale nesmú sa týkať obsahu skúšky.
 • Kandidáti môžu opustiť priestory, v ktorých sa skúška koná, len na základe povolenia dozor konajúcej osoby.
 • Všetky elementy narúšajúce riadny priebeh skúšky nahláste dozor konajúcej osobe a môžete sa dožadovať aj protokolárneho spracovania.
 • Výsledky skúšky budú zverejnené v lehote 30 dní odo dňa konania skúšky. Kandidáti majú možnosť pozrieť si svoje výsledky elektronicky po prihlásení sa do svojho účtu.
 • Výsledky sa nezverejňujú telefonicky.

Dbajte na dodržiavanie týchto pravidiel a skúšobného poriadku, inak budete zo skúšky vylúčení.

loading
loading