Ciele

Pre systém skúšok ECL sú stanovené nasledujúce ciele:

– Sprostredkovanie európskych jazykov (pričom sa kladie dôraz aj na menej rozšírené a vyučované európske jazyky) v rámci školského prostredia aj mimo neho, a to prostredníctvom vytvorenia a spopularizovania štandardizovaného systému jazykových kurzov.

– Poskytnúť jednotné, spoľahlivé a platné štandardy posudzovania znalostí cudzích jazykov za pomoci štandardizovaného systému testovania, ktorý bol prispôsobený jazykom členských štátov Európskej únie ako aj štátov uchádzajúcich sa o členstvo v Európskej únii.

– Prostredníctvom jazykových skúšok ECL zabezpečiť porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov a nadobudnutých certifikátov na skúškach z jednotlivých jazykov, v súlade so zjednocujúcimi procesmi Európskej únie.

loading
loading