Praktické tipy, ako sa pripraviť na skúšku

Praktické tipy, ako sa pripraviť na skúšku

Praktické tipy, ako riešiť úlohy

Čítanie textu s porozumením – priradenie

Tip 1

Príklad v úvode úlohy je zvýraznený sivou farbou a nemal by predstavovať jednu z možných odpovedí. Je lepšie teda tento príklad prečiarknuť, aby nerozptyľoval pozornosť kandidáta.

Tip 2

Kandidáti nesmú zabúdať na to, že dve možnosti, ktoré na záver zostanú, významovo nekorešpondujú ani s jedným odsekom. Preto by mali kandidáti po vyriešení úlohy, ak im zostáva dostatok času, skontrolovať, či dve nadbytočné odpovede naozaj nepatria k žiadnemu odseku, aby sa znížilo riziko nesprávnej odpovede.

Tip 3

Pri úlohách typu – priradenie, môže riešenie úlohy uľahčiť, ak si kandidát pri riešení úlohy podčiarkne v texte slová alebo časti viet, ktoré predstavujú najpodstatnejšie informácie daného textu.

Tip 4

Aj v prípade, ak sa úloha javí ako nevyriešiteľná, je lepšie vybrať odpoveď náhodne, ako neodpovedať vôbec. Za nesprávnu odpoveď sa body nebudú odpočítavať.

Tip 5

Najlepší postup je priradiť najskôr tie odpovede, ktorými si je kandidát najistejší, a to bez ohľadu na poradie odsekov. V takomto prípade zostáva menší výber odpovedí pri problémovejších odsekoch, čím sa zvyšuje šanca správnej odpovede.


Čítanie textu s porozumením – text s prázdnymi miestami

Tip 1

Príklad v úvode úlohy je zvýraznený sivou farbou a nemal by predstavovať jednu z možných odpovedí. Je lepšie teda tento príklad prečiarknuť, aby nerozptyľoval pozornosť kandidáta.

Tip 2

Kandidáti nesmú zabudnúť na to, že dve možnosti, ktoré na záver zostanú, sa nehodia do žiadnej voľnej položky. Po vyriešení úlohy by mali kandidáti skontrolovať, či sa nadbytočné možnosti naozaj nehodia na žiadnu voľnú položku, aby sa tak znížilo riziko nesprávnej odpovede.

Tip 3

Aj v prípade, ak sa úloha javí ako nevyriešiteľná, tak je lepšie vybrať odpoveď náhodne, ako neodpovedať vôbec. Za nesprávnu odpoveď sa body nebudú odpočítavať.

Tip 4

Najlepší postup je najprv priradiť odpovede k prázdnym položkám textu, ktorými si je kandidát najistejší. Zníži sa tak počet možných odpovedí pri prázdnych položkách textu, ktorými si kandidát nie je istý.


Čítanie textu s porozumením – odpovedanie na otázky

Tip 1

Otázky sú kladené v takom poradí, ako odzneli podstatné informácie v texte. Väčšinou môžu byť zodpovedané na úrovni vety.

Tip 2

Podčiarknite kľúčové slová v otázke. Potom môžete v texte ľahšie vyhľadať slová / časti viet s podobnými slovami alebo synonymami a podčiarknuť ich. Pokúste sa potom na základe dôkladného čítania sformulovať krátku heslovitú odpoveď.

Tip 3

Nezabúdajte, že niekedy menej znamená viac. Na otázky odpovedajte v krátkosti a heslovite tak, ako môžete vidieť v príklade na začiatku úlohy. Nevypisujte celé odseky z textu a ani nevytvárajte dlhé súvetia. Všetky zbytočné informácie vo vašej odpovedi, ktoré s danou otázkou nesúvisia, sa budú považovať za chybu.

Tvorba (štylizácia) textu

Tip 1

Začnite tým, že si vytvoríte osnovu vášho textu. Rozhodnite sa, aké informácie má váš text obsahovať a v akom poradí ich zoradíte.

Tip 2

Na prvú úlohu využite iba cca 40 minút, aby vám ostalo dosť času aj na druhú úlohu.

Tip 3

Pokúste sa detailne porozumieť zadaniu úlohy a dbajte na to, aby vaša odpoveď obsahovala tie najpodstatnejšie informácie.

Tip 4

Vyčleňte si dostatok času na premyslenie vhodných nápadov a argumentov, aby váš text bol podložený aj viacerými príkladmi a logickou argumentáciou.

Tip 5

Nezabúdajte na členenie vášho textu na odseky. Dbajte aj na logické poradie odsekov.

Tip 6

Každý odsek by mal začínať úvodnou vetou, ktorá naznačí obsah daného odseku. V rámci odseku neodbiehajte od témy.

Tip 7

Ak sa vyžaduje pri riešení úloh používať spisovný jazyk, potom sa vyhnite používaniu hovorových výrazov.

Tip 8

Dbajte aj na rozsah vášho textu, neprekročte stanovený limit na počet slov. Text nesmie byť príliš dlhý a neprehľadný, ale ani príliš krátky a nepostačujúci.

Tip 9

Gramatické a pravopisné chyby sa považujú za chybu. Nechajte si preto dostatok času aj na kontrolu vášho textu.

Tip 10

Pri posudzovaní textu sa zohľadňuje aj rozsah vašej slovnej zásoby a gramatické zručnosti. Používajte preto vhodné slová a obmieňajte aj vetné štruktúry. Vyhnite sa viacnásobnému opakovaniu rovnakých výrazov a fráz.

Tip 11

Váš text musí byť jednoznačný. Preto sa vyjadrujte prostredníctvom výpovedí, ktoré vašim myšlienkam zodpovedajú v najväčšej miere. Je lepšie použiť jednoduchšiu vetu s jasným významom ako komplikované súvetia, ktoré znemožňujú pochopenie textu.

Tip 12

Vo vašich testoch nepoužívajte žiadne nadpisy, podnadpisy alebo číslovanie myšlienok.

Tip 13

Nezabúdajte, že síce nemusíte písať krasopisne, ale vaše písmo musí byť pre posudzovateľov čitateľné.


Počúvanie textu s porozumením

Tip 1

Snažte sa zamerať na informácie, ktoré najviac potrebujete. Pri prehnanej snahe rozumieť všetkému sa môže stať, že neporozumiete tomu najdôležitejšiemu.

Tip 2

Je dôležité, aby ste sa pokúsili vyplniť všetky odpovede na prvý pokus. Pri druhom počúvaní textu tak máte možnosť vaše odpovede prekontrolovať. Ak však po dvojnásobnom vypočutí textu stále odpovedáte len provizórne, musíte sa spoľahnúť na vašu pamäť. Majte však na pamäti, že v stresovej situácii pamäť funguje inak ako bežne.

Tip 3

Pri úlohách Multiple-Choice by ste sa pri prvom počúvaní textu nemali sústrediť na hľadanie správnej odpovede, ale na porozumenie obsahu textu. Aj dve nesprávne odpovede obsahujú slová z textu. Preto je veľmi dôležité, aby ste text pozorne počúvali a nenechali sa nesprávnymi odpoveďami zneistiť.

Tip 4

Pri úlohách, kde máte napísať krátku, heslovitú odpoveď, nezabúdajte, že váš čas je obmedzený. Používajte preto heslovité poznámky a nie ucelené vety. Formulujte vašu odpoveď čo najvecnejšie. Aj tu platí, že ak sa v príliš dlhej odpovedi vyskytujú nepotrebné informácie, tak sa považujú za chybu.

Rada 5

Je veľmi dôležité, aby ste písali čitateľne. Ak musíte vašu odpoveď opraviť, dbajte na to, aby táto zmena bola jednoznačná. Nesprávnu odpoveď prečiarknite.


Komunikačné zručnosti

Predstavovanie sa

Tip 1

Táto časť skúšky vás má najmä naladiť na nasledujúcu časť ústnej skúšky. Máte príležitosť hovoriť o vám blízkej téme. Je dôležité, aby ste sa uvoľnili a nadviazali kontakt s vaším komunikačným partnerom.

Tip 2

V prípade, ak sa s vaším komunikačným partnerom poznáte, máte možnosť predstaviť svojho partnera moderátorovi diskusie. Ak sa navzájom nepoznáte, moderátor vás vyzve, aby ste sa svojmu partnerovi predstavili. Pri tomto predstavovaní si môžete navzájom klásť otázky, aby ste sa lepšie spoznali.

Tip 3

Vášho partnera počúvajte koncentrovane. Spoznajte komunikačné schopnosti svojho partnera a jeho spôsob tvorenia výpovedí, môže to pre vás predstavovať výhodu v ďalšej časti skúšky.

Tip 4

V tomto úvodnom rozhovore sa zväčša komunikuje o nasledujúcich témach: rodina, práca, škola a vzdelanie, bydlisko, záľuby a plány do budúcnosti.

Tip 5

Na tieto témy úvodné rozhovoru sa môžete pripraviť aj vopred. Vhodnou metódou je rozširovanie si slovnej zásoby z daných tematických okruhov, aby ste mohli viesť spontánny rozhovor. Môžete si vytvárať aj krátke prezentácie a trénovať ústny prejav. Tým sa zlepší vaša schopnosť efektívne narábať so slovnou zásobou.

Tip 6

V rámci úvodného rozhovoru budete hovoriť o rôznych fázach vášho života, preto je potrebné, aby ste správne používali gramatické formy na vyjadrenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Tip 7

V zásade sa na túto časť skúšky môžete pripravovať rôznymi zoznamovacími cvičeniami v danom jazyku.


Riadený dialóg

Tip 1

Na otázku, ktorú dostanete, musíte odpovedať. Ak otázke nerozumiete, radšej sa spýtajte na jej význam. Je lepšie otázku zopakovať, ako odpovedať irelevantne. V tejto časti skúšky nejde o testovanie počúvania s porozumením, tak nemajte zábrany pýtať sa na význam otázky aj viacnásobne, aby ste danej otázke určite správne rozumeli.

Tip 2

Ak sa potrebujete spýtať na význam otázky, ktorej nerozumiete, máte zároveň možnosť demonštrovať vašu schopnosť tvoriť správne výrazy. Tieto výrazy si môžete pripraviť vopred ako frázy.

Tip 3

Vášho partnera musíte počúvať. Keď reagujete na niečo, čo váš partner povedal, tak zároveň demonštrujete svoje rečové zručnosti.

Tip 4

Môže nastať situácia, že ústnu skúšku musíte absolvovať v trojici. V tomto prípade trvá riadený rozhovor o niečo dlhšie, pretože každý kandidát musí dostať rovnaký priestor, ako keby sa dialóg odohrával vo dvojici.

Tip 5

Dôležitú súčasť komunikácie, ktorá má vplyv aj na záverečné hodnotenie, je reč tela. Dbajte na to, aby ste dodržiavali očný kontakt, a aby bola vaša gestikulácia prirodzená. Ak viete o sebe, že máte tendenciu sa v strese hrať s perom, náušnicou alebo inými predmetmi, tak ich radšej so sebou na skúšku nenoste. Všetko, čo vás môže rozptyľovať, nechajte doma: klobúk, slnečné okuliare, žuvačku a pod.

Tip 6

Správna gramatika vášho prejavu predstavuje len pätinu hodnotenia. Nie je preto potrebné sa opravovať po každej chybe, ktorú si uvedomíte. Dôležité je, aby váš partner rozumel zmysel výpovede.

Tip 7

Niekoľko dní pred skúškou by ste sa mali zamerať na počúvanie daného jazyka v najväčšej možnej miere. Už je síce neskoro na systematickú prípravu na skúšku, ale môže vám pomôcť, ak sa budete s niekým v danom jazyku rozprávať alebo si pozriete film.

Tip 8

Pripravte si vopred slovnú zásobu k témam, ktoré sa v tejto časti skúšky môžu vyskytnúť, preštudujte si zoznam týchto tém.

Tip 9

Vytvorte si zoznamy možných otázok k daným témam. Tak budete mať lepšiu predstavu, čo od skúšky očakávať. Tieto otázky môžete použiť aj na prípravu.

Tip 10

V rámci rozhovoru na skúške sa správajte ako pri bežnom rozhovore, je bežné partnera občas prerušiť, ak by ste chceli na jeho výpoveď zareagovať.

Tip 11

Kandidáti sa často pýtajú, či sú otázky adresované priamo na daného kandidáta, alebo ide o voľnejšie otázky, ku ktorým sa vyjadria všetci kandidáti. To závisí od moderátora a kandidátov. Moderátor adresuje otázky priamo najmä v tom prípade, ak sa kandidát do rozhovoru nezapája.

Tip 12

Kandidáti sa často pýtajú na požadovaný rozsah odpovedí. Táto časť skúšky trvá cca 5 – 8 minút, ale moderátor môže rozhovor aj predĺžiť. Moderátor si vždy pripraví približne 3 – 4 otázky. Snažte sa teda aspoň na niektoré z nich odpovedať v dlhšom a komplexnejšom rozsahu.

Tip 13

Je vhodné, ak sa naučíte viaceré formulácie na vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu, vyjadrenia myšlienky a kladenia otázky.


Samostatný ústny prejav k obrázkovému materiálu

Tip 1

Na začiatku moderátor ukáže kandidátom obrázkový materiál. Keďže každý z prítomných osôb vidí tieto obrázky, nemusí sa vo svojej odpovedi vyjadrovať ku všetkým obrázkom, aby sa odpovede jednotlivých kandidátov odlišovali. Je vhodné presne vyjadriť, o ktorom obrázku hovoríte.

Tip 2

Často sú kandidáti vyzvaní, aby jednotlivé obrázky porovnali alebo zadefinovali ich odlišnosti. Nejde len o prostý opis obrázka. Pomôžte si nácvikom výrazov pri porovnávaní myšlienok, názorov a pod.

Tip 3

Moderátor sa často pýta kandidátov na ich osobný názor na danú tému. Je potrebné ovládať formulácie na vyjadrenie vlastného názoru.

Tip 4

Dbajte na to, že sa rozprávate s moderátorom a nie s obrázkom. Je vhodné pracovať aj s obrazmi vo vašej mysli a nie počas celého rozhovoru hľadieť len na daný obrázok.

Rada 5

Ak vás moderátor po veľmi krátkom čase preruší, buďte bez obáv. Znamená to, že ste preukázali vaše komunikačné zručnosti a na rade je váš komunikačný partner.

loading
loading