Odvolanie, hodnotenie treťou osobou

Kandidáti sa môžu odvolať na základe vlastnej žiadosti podanej v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia výsledkov.

Kandidát:

– sa môže odvolať proti výsledkom skúšky (ak ide o chybu pri spočítavaní bodov) alebo proti porušovaniu predpisov skúšky.

– môže požadovať hodnotenie svojho výkonu na skúške treťou osobou.

Potrebné formuláre žiadosti sú dostupné buď na daných pracoviskách, kde sa skúška konala, alebo na internetovej stránke.

Uvedená žiadosť sa musí poslať riaditeľovi Národného skúškového centra ECL emailom alebo poštou. Dátum podania sa zhoduje s dátumom odoslania na pošte.

Riaditeľ Národného skúškového centra ECL rozhodne v priebehu 15 dní, či danej žiadosti vyhovie. Svoje písomne sformulované stanovisko aj odôvodnenie odošle žiadateľovi. Národné skúškové centrum ECL môže v oboch prípadoch výsledky upraviť. Ak by na základe posúdenia výsledkov treťou osobou bola skúška absolvovaná úspešne, tak bude kandidátovi vrátený poplatok za skúšku a bude mu vystavený certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky.

Poplatok za opätovné hodnotenie je 10 eur za každú posudzovanú časť skúšky. Bez dokladu o uhradení poplatku nie je možné opätovné hodnotenie vykonať. Poplatok je potrebné uhradiť na účet:

Majiteľ účtu: Pécsi Tudományegyetem

Adresa majiteľa: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Číslo účtu:HU42-11763316-50102884-00000000

Variabilný symbol: 800028

Názov banky: OTP Bank Nyrt.

SWIFT Code: OTPVHUHB

Adresa banky: 7621, Pécs, Rákóczi út. 44.

 

loading
loading