Jazykové skúšky ecl

ÚROVEŇ  A2  – ZAČIATOČNÍCI ÚROVEŇ  B1 – ZÁKLADNÝ STUPEŇ

1. Indivíduum

– osobné údaje
– zovňajšok/oblečenie
– denný program

1. Indivíduum
– osobné údaje
– zovňajšok
– vlastnosti osobnosti
2. Medziľudské vzťahy
– príbuzní, známi, priatelia
– kolegovia, spolužiaci
2. Medziľudské vzťahy
– príbuzní, známi, priatelia
– susedia
– spolužiaci na strednej, resp. vysokej škole/kolegovia
3. Rodina
– členovia rodiny
– rodinné slávnosti/oslavy
3. Rodina
– členovia rodiny
– rodinné slávnosti/ oslavy
– deľba práce v rodine

4. Byt/bydlisko
– rodinný dom/byt
– výbava/bytové zariadenie
– ulica, mesto
– domáce práce

4. Byt/bydlisko

– okolie bydliska
– rodinný dom/viacgeneračný rodinný dom/byt
– výbava/bytové zariadenie
– náklady na bývanie
– domáce práce

5. Cestovanie/doprava
– dopravné prostriedky
– cestovný poriadok/dopravné informácie
– kúpa cestovných lístkov/ cesta/cestovné doklady

5. Cestovanie/doprava
– dopravné prostriedky
– verejná doprava
– cestovný poriadok/dopravné informácie
– kúpa cestovných lístkov/cesta/cestovné doklady

6. Nakupovanie/obchody
– obchod/trh
– potraviny
– oblečenie

6. Nakupovanie/obchody
– obchod/trh/obchodný dom
– potraviny/domáce potreby
– oblečenie/technika
7. Komunikácie/udržiavanie kontaktov
– pošta (list, pohľadnica)
– telefón
– sms, e-mail
7. Komunikácie/udržiavanie kontaktov
– pošta (list, telegram, zásielka/balík)
– telefón (telefón, mobilný telefón. sms)
– internet (e-mail, skype, chat)
8. Služby
– reštaurácia (jedálny lístok, objednávanie, platenie)
– hotel (rezervovanie izby, platenie)
8. Služby
– bankové služby (transfer, výmena peňazí)
– reštaurácia (jedálny lístok, objednávanie, platenie)
– hotel (rezervovanie izby, platenie)
9. Kultúra/zábava
– na návšteve
– kino/divadlo
9. Kultúra/zábava
– na návšteve
– kino/divadlo
– múzeá
10. Počasie a klíma
– ročné obdobia
– počasie
10. Počasie a klíma
– ročné obdobia
– zrážky
– počasie
– prognózy (predpoveď počasia)
11. Zdravie/choroby
– u lekára
– častejšie choroby (chrípka, prechladnutie)
– v lekárni
11. Zdravie/choroby
– u lekára
– časté ochorenia a ich príznaky
– lekárske predpisy/lieky/lekárne
12. Šport
– známe športové disciplíny
– športovanie
12. Šport
– známe športové disciplíny
– národné športy
– športovanie
13. Médiá
– televízia/rozhlas
– noviny časopisy
13. Médiá
– televízia/rozhlas
– noviny/časopisy
14. Koníčky
– čítanie/hudba
– obľúbený koníček kandidáta
14. Koníčky
– práca v záhrade/zhotovovanie predmetov
– čítanie/hudba
– počítač
15. Učenie/práca
– školské predmety
– uprednostňované povolania, pracovné miesta
– kolegovia v práci
15. Učenie/práca
– typy škôl
– školské predmety
– uprednostňované povolania/ pracovné miesta
– pracovný harmonogram
– kolegovia,/nadriadení
16. Európska únia
– členské štáty EÚ
– cestovanie/práca/vízum/clá v rámci EÚ/mobilita
17. Reálie
– základné praktické poznatky o krajine kandidáta a o Slovensku (počasie, mena, stravovacie návyky, denný režim/zadelenie času, slávnosti, možnosti nakupovania)
– pamätihodnosti
– možnosti ubytovania/reštaurácie
ÚROVEŇ B2 – STREDNÝ STUPEŇ ÚROVEŇ C1 –  NAJVYŚSÍ STUPEŇ
1. Indivíduum
– charakterové vlastnosti podľa veku
– správanie/zvyky
– móda/oblečenie/starostlivosť o výzor
– vyjadrenie citov
1. Indivíduum
– ambície/kariéra
– jednotlivec a spoločnosť
– integračné problémy
2. Medziľudské vzťahy
– úlohy v rodine
– vzťahy medzi mužom a ženou
– vzťahy na pracovisku
– zoznamovať sa (osobne, cez internet)
2. Medziľudské vzťahy
– druhy partnerstva/spolužitia
– národnosti/menšiny
3. Rodina
– rodina/výchova detí
– vzťahy deti-rodičia
– vzťahy/spolužitie generácií
– manželstvo/druhy partnerstva
3. Rodina
– sociálna situácia v rodinách
– systém sociálnej podpory rodín
– preľudnenie/úbytok obyvateľstva
– rodina/kariéra
4. Byt/bydlisko
– byt v podnájme/byt v osobnom vlastníctve
– nájomné
– kúpa bytu/stavebný úver
– renovácie
– životný štýl v meste a na dedine
4. Byt/bydlisko
– bytová situácia
– problémy pri stavbe rodinného domu/bytu
– bezdomovectvo a príčiny jeho vzniku
– byt a mobilita
– vnútroštátna a zahraničná bytová mobilita
5. Cestovanie/doprava
– jazda autom/pravidlá cestnej premávky
– na cestách peši a na bicykli
– ciele/druhy zahraničných ciest
– bezpečnosť cestnej premávky
5. Cestovanie/doprava
– problémy mestskej dopravy
– verejná doprava verzus osobné vozidlo
– doprava a ochrana životného prostredia
– cestovný ruch ako zdroj príjmov
– alternatívne dopravné prostriedky
– aspekty rozvoja dopravy
6. Nakupovanie/obchody
– nákupné zvyklosti
– siete obchodných domov/predaj na dobierku
– malé obchody verzus nákupné centrá
– reklamácie
– reklamy, inzerovanie
6. Nakupovanie/obchody
– konzumná spoločnosť
– nákup na úver/splátky/prostredníctvom kreditnej karty/cez internet
– viacúrovňový marketing
– nákupný turizmus
7. Komunikácie/udržiavanie kontaktov
– príčiny rozšírenia mobilnej komunikácie
– úloha jazykových znalostí v komunikácii
– rastúci vplyv anglického jazyka
– sociálne siete
7. Komunikácie/udržiavanie kontaktov
– úloha internetu v obchodnej komunikácii
– fax, e-mail verzus tradičná komunikácia
– menej rozšírené jazyky
8. Služby
– požičiavanie áut
– druhy poistenia
– cestovné agentúry
– opravy/záruky
8. Služby
– kvalita služieb/záruky
– reklamácia/náhrada škody
– úloha a význam sektora služieb
– organizácia podujatí
– elektronické služby/objednávka online
– zabezpečovanie kvality
– komunálne služby/ služby mestských inštitúcií
9. Kultúra/zábava
– hudobné trendy/hudobný vkus
– kniha verzus internet
– kino, divadlo verzus televízia, video a DVD
9. Kultúra/zábava
– úloha umenia včera a dnes
– verejné zbierky umenia a ich podpora
– mecenášstvo,
– starožitnosti/dražby
– umelecké/historické pamiatky
10. Počasie a klíma
– úloha a spoľahlivosť predpovede počasia
– vzťahy medzi klímou a svetom zvierat a rastlín
10. Počasie a klíma
– prírodné pohromy a ich následky
– ozónová diera (jej vznik a následky)
– riziká globálneho otepľovania
– biopredpoveď a dobrý zdravotný stav (lekárska meteorológia)
11. Zdravie/choroby
– ambulantné ošetrenie – nemocnica – odborní lekári
– prírodné liečiteľstvo – prírodné liečivá
– ochrana pred chorobami/preventívne prehliadky
– zdravé stravovanie/výživa
11. Zdravie/choroby
– veda/výskum v službách zdravotníctva
– technické vybavenie pri ošetrovaní/liečbe
– alternatívne trendy v liečiteľstve/genetike
– zdravotný turizmus
12. Šport
– šport a zdravý životný štýl
– loptové hry/skupinové športy
– vodné športy/zimné športy
– nebezpečné športy
– olympiády
12. Šport
– výkonnostný šport/masové športy – užívanie nedovolených liekov
– profesionalizmus v športe/amatéry
– šport a ženy (šach, box, vzpieranie)
– extrémne športy
– šport a reklama
13. Médiá
– denníky a ich časti
– senzácie a šírenie správ
– médiá a sprostredkovanie kultúry
13. Médiá
– mediálne koncerny
– verejnoprávne a súkromné stanice
– objektivita/nestraníckosť informácií
14. Koníčky
– amatérske umenie
– krúžky (športové, umelecké, vzťahujúce sa na zamestnanie)
– koníčky a práca
– varenie ako koníček
14. Koníčky
– udržiavanie tradícií
– exkluzívne koníčky (golf, jazda na koni, potápanie atď.)
– koníček a/alebo profesionalizmus?
– hviezdy, celebrity
15. Učenie/práca
– jazykové znalosti/odborné vzdelanie/kariéra
– rovnosť príležitostí vo vzdelávaní a pri hľadaní zamestnania
– otázka nezamestnanosti
– výmenné programy
– zahraničné štipendiá/ študijné pobyty
– vzdelávanie más verzus vzdelávanie elity
– nové vzdelávacie formy
15. Učenie/práca
– (nad)kvalifikovaná pracovná sila/ príležitosti na pracovnom trhu
– doživotné vzdelávanie
– príležitosti pri hľadaní zamestnania/ mobilita
– príležitosti znevýhodnených skupín/ jednotlivcov
– atmosféra na pracovisku/vzťahy nadriadených k spolupracovníkom
– budovanie kariéry/povýšenie
– sociálna istota zamestnancov/prepúšťanie
– zo zamestnania
– ochrana záujmov a práv na pracovisku
16. Európska únia
– práca v EÚ
– jazyková výučba/jazykové znalosti/ šance na pracovnom trhu EÚ
– podporné programy EÚ (v oblasti vzdelávania, hospodárstva atď.)
– vízumová povinnosť/clo v EÚ
16. Európska únia
– úloha EU vo svetovej politike
– konkurencieschopnosť EU vo svetovom hospodárstve
– zosúladenie práva/jednotná mena
– jednotná mena
– jednotlivé štáty a EÚ
– orgány EÚ
17. Reálie (krajina kandidáta a Slovensko)
– obyvateľstvo/menšiny
– tradície/historické pamiatky
– kultúrne poklady
– umelecké/etnografické (vlastivedné) zvláštnosti
17. Reálie (krajina kandidáta a Slovensko)
– hospodárska/politická/spoločenská charakteristika
– stupeň známosti/uznania vo svete
– bilaterálne vzťahy
– rozdiely v tradíciách/zvykoch/svetonázore
18. Verejný život
– verejnoprávne inštitúcie
– úrady
– komunálna politika
– bezpečnosť obyvateľstva
– národné sviatky
18. Verejný život
– štátne zriadenie/zákonodarstvo/správa/ jurisdikcia
– politické strany/mimovládne organizácie
– nedotknuteľnosť verejného života
– voľby/ľudové hlasovanie
– odbory/záujmové organizácie
19. Ochrana životného prostredia
– poškodenie životného prostredia (znečistenie vzduchu, vody, pôdy a pod.)
– selektívny zber odpadu
– recyklácia
– alternatívne zdroje energií
19. Ochrana životného prostredia
– preventívne opatrenia v ochrane životného prostredia, odstraňovanie škôd
– prírodné katastrofy a ich následky
– medzinárodná spolupráca pri ochrane životného prostredia
– investície do ochrany životného prostredia/ ich rentabilita
20. Aktuálne témy/udalosti
– verejný život
– hospodárstvo
– umenie
– šport
20. Aktuálne témy/udalosti
– verejný život/politika
– hospodárstvo
– umenie
– šport
21. Globalizácia
– multinacionálne firmy
– uniformnosť (oblečenie, jedlo, kultúra, spotrebný tovar atď.)
– globalizácia verzus zachovanie národných špecifík/záujmov
– angličtina verzus menej rozšírené jazyky
22. Aktuálne otázky z oblasti etiky
– geneticky modifikované potraviny
– klonovanie
– pokusy na zvieratách
– atómové/jadrové pokusy
23. Aktuálne otázky z oblasti hospodárstva a spoločnosti
– hospodárska kriminalita/korupcia
– pašovanie a nelegálny prevádzanie ľudí
– nelegálne prisťahovalectvo a čierna práca
– fajčenie
– kriminalita
– ľudské práva

 

loading
loading