Konzorcium ECL

Začiatky a ciele Konzorcia ECL

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu ERASMUS a neskôr LINGUA podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je v súlade so zjednocovacími procesmi EÚ zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania (nostrifikácie).

Sekretariát Konzorcia ECL

V septembri 1999 sa Sekretariát Konzorcia ECL  presunul z Londýna do Pécsu do Centra cudzích jazykov Univerzity v Pécsi. V dôsledku toho tvorbu testov ECL, priebeh skúšok a vydávanie medzinárodných jazykových certifikátov ECL koordinuje Sekretariát Konzorcia ECL v Pécsi.

Testovanie

Úlohu odborného zabezpečovania jazykových skúšok ECL (názov je skratkou od The European Consortium for The Certificate of Attainment in Modern Languages) preberá v každom štáte jedna z uznávaných univerzít, príp. iná jazyková inštitúcia. Ide o zodpovednosť za zostavenie a posudzovanie testov.

Typ testov

Na príprave testov spolupracujú skúsení experti z oblasti teórie testovania cudzích jazykov a veľká pozornosť sa venuje aj kontrole funkčnosti testov. Cieľom skúšok ECL je testovať, či je kandidát schopný komunikovať slovom aj písmom o rôznych životných situáciách zo študijného či pracovného života.

Rovnocennosť

Rovnocennosť je jedným z dominantných znakov jazykových skúšok ECL. Základným princípom je totiž jednotnosť skúšok v obsahu aj štruktúre. Vo všetkých jazykoch sú kritéria hodnotenia skúšaných tém identické.

Spoľahlivosť skúšok

Všetci členovia konzorcia sú zodpovední za vypracovanie a ohodnotenie testov vo svojich vlastných jazykoch. Aby bolo možné garantovať spoľahlivosť skúšok, musia sa všetci zostavovatelia testov a posudzovatelia pravidelne zúčastňovať školení a všetky zostavené testy sa vopred kontrolujú.

loading
loading