Smernice k priebehu ECL skúšok v prípade kandidátov so špecifickými potrebami

 • V prípade kandidátov so špecifickými potrebami sa centrá pre vykonávanie skúšok ECL starajú o zabezpečenie rovnosti šance absolvovať skúšku ECL prostredníctvom prispôsobených podmienok priebehu skúšky. Každé miesto konania skúšky je povinné zabezpečiť, aby sa skúšky mohli zúčastniť aj kandidáti so špecifickými potrebami. V tomto zmysle musia dbať na to, aby zabezpečili na konanie skúšky také priestory, aby aspoň jeden z nich bol bezbariérový. Kandidáti so špecifickými potrebami, ktorí svoj stav preukážu potvrdením od lekára, majú nárok na individuálny priebeh skúšky.
 • Formulár žiadosti o zabezpečenie individuálneho priebehu skúšky majú kandidáti k dispozícii buď na danom mieste konania skúšky, alebo ho môžu vyplniť elektronicky.
 • Kandidáti so špecifickými potrebami, príp. s poruchami učenia, musia žiadosť o zabezpečenie individuálneho priebehu skúšky podať na príslušnom mieste konania skúšky. V tejto žiadosti má kandidát možnosť uviesť, aký typ pomoci pre vykonanie skúšky potrebuje, príp. môže ísť o požiadavku používať pri skúške počítač. K tejto žiadosti je potrebné priložiť lekárske potvrdenie. Príslušné miesto konania skúšky posunie túto žiadosť skúškovému centru ECL.
 • V prípade dodatočného priloženia lekárskeho potvrdenia nemusia byť požiadavky obsiahnuté v žiadosti splnené. V takomto prípade má kandidát možnosť presunúť termín konania svojej skúšky na nasledujúci možný termín, a to bez povinnosti uhradiť poplatok za zmenu termínu konania skúšky.
 • O zabezpečení individuálneho priebehu skúšky na základe lekárskeho potvrdenia rozhoduje referent pre rovnosť šance centra jazykových skúšok ECL. O svojom rozhodnutí informuje príslušné miesto konania skúšky.
 • O každej podanej žiadosti sa rozhoduje individuálne. Pri výbere potrebných opatrení k zabezpečeniu individuálneho priebehu skúšky sa zohľadňujú diagnózy v lekárskom potvrdení a sformulované požiadavky v rámci žiadosti.
 • V rámci individuálneho priebehu skúšky pri kandidátoch so špecifickými potrebami sa vykonávajú opatrenia podľa druhu a stupňa ich potrieb:
 • Dyslexia, dysgrafia: v písomnej časti skúšky dostane kandidát testové úlohy vytlačené v špeciálnom formáte na svetlom žltom papieri s veľkými písmenami, s riadkovaním 1,5, so špeciálnym typom písma (Dyslexie font) a bez zarovnania do okrajov. Čas na vypracovanie týchto úloh možno predĺžiť o 30 %.
 • Dysgrafia: Na základe lekárskeho potvrdenia môže kandidát vypracovať tieto úlohy na počítači s integrovaným slovníkom.
 • Kandidáti s poruchami sluchu: Pri počúvaní textu s porozumením sa nahrávky prehrajú trikrát a kandidát ich môže počúvať so slúchadlami alebo v osobitnom priestore pri zvýšenej hlasitosti. Pri overovaní komunikačných zručností má kandidát možnosť túto časť skúšky absolvovať samostatne bez komunikačného partnera.
 • Poruchy zraku: V tomto prípade sú k dispozícii materiály v špeciálnom formáte: zväčšené písmo, zväčšené medzery medzi riadkami a typ písma „verdana“. Čas na vypracovanie úloh sa môže predĺžiť o 30 %.
 • Slepota: Kandidáti s týmto problémom majú povolené v písomnej časti skúšky použiť vlastný počítač s programom na predčítavanie textu. V časti komunikačné zručnosti sa nevyužívajú obrázkové materiály. Kandidát formuluje svoje myšlienky len na základe ústne zadanej témy.
 • Pri problémoch s motorikou môžu kandidáti používať na vypracovanie úloh vlastný počítač bez pripojenia na internet. Kandidát dostane testové materiály elektronicky. Čas na vypracovanie písomnej časti skúšky sa môže predĺžiť o 30 %.
 • V prípade kandidátov s iným typom postihnutia sa v jednotlivých prípadoch pri zohľadnení právne predpísaných nárokov pristúpi k osobitným opatreniam.
 • Individuálny priebeh skúšky nemá vplyv na obsah skúšky. Uvedené opatrenia majú vplyv iba na formát, v akom kandidáti testové materiály dostanú.
loading
loading