Úroveň A2

Všeobecný cieľ

 Kandidát dokáže porozumieť vetám a frekventovaným výrazom z tematických okruhov, ktoré sú bezprostredne späté s bežným životom človeka (napr. informácie o sebe a svojej rodine, nakupovanie, práca, opis blízkeho okolia). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých každodenných komunikačných situáciách, v ktorých ide o jednoduchú priamu výmenu informácií a o všeobecne známe a bežné veci. Dokáže pomocou primeraných prostriedkov vyjadriť základné informácie o sebe, ako napríklad miesto, odkiaľ pochádza, vzdelanie a popísať veci vo svojom okolí, ktoré súvisia s bežnými ľudskými potrebami.

Ciele zodpovedajúce jednotlivým jazykovým zručnostiam

 Čítanie textu s porozumením

 Kandidát dokáže porozumieť krátkym a jednoduchým textom, v ktorých sa vzhľadom na jednoduché témy uplatňujú výrazy slovnej zásoby z každodenného života, príp. z pracovnej sféry. Dokáže porozumieť krátkym a jednoduchým textom, v ktorých sa vyskytujú veľmi frekventované výrazy a ktoré do značnej miery obsahujú aj medzinárodne známe slová.

Tvorba (štylizácia) textu       

 Kandidát dokáže písomne vyjadriť krátke a jednoduché výpovede, ktoré sa týkajú základných ľudských potrieb a bežného života. Vie napísať súkromný list, v ktorom sa dokáže za niečo poďakovať alebo ospravedlniť.

Počúvanie textu s porozumením

Kandidát dokáže porozumieť jednoduchým otázkam, pokiaľ sú vyjadrené zreteľne a pomaly. Rozumie spojeniam a slovám o veciach z bežného života (napr. základné informácie o osobe, rodine, nakupovanie, práca, bližšie okolie), pokiaľ sa tiež hovoria zreteľne a pomaly.

Komunikačné schopnosti

 Kandidát sa dokáže relatívne bez problémov dorozumieť v jednoduchých komunikačných situáciách a krátkych rozhovoroch, v prípade potreby mu môže komunikačný partner  pomôcť. Kandidát dokáže bez nadmerného úsilia komunikovať v bežných jednoduchých rozhovoroch, vie klásť otázky a zodpovedať ich. Vie formulovať myšlienky a vyjadrovať informácie v rozhovoroch na jemu blízke témy. Dokáže komunikovať a vyjadrovať myšlienky v bežných rozhovoroch z prostredia  práce či voľnočasových aktivít. Kandidát dokáže viesť krátke rozhovory, nerozumie ešte toľko, aby vedel udržať plynulosť rozhovoru.

loading
loading