Úroveň B1

Všeobecný cieľ

 Kandidát dokáže porozumieť zmyslu výpovede, ak sa komunikuje v spisovnom jazyku, a ak ide o všeobecne známejšie témy z prostredia práce, školy, voľného času a pod. Vie sa dorozumieť vo väčšine situácií, ak cestuje do krajín, kde sa daným jazykom komunikuje. Dokáže sa jednoducho a súvisle vyjadrovať k všeobecne známym témam a sféram svojho záujmu. Vie komunikovať o svojich skúsenostiach, zážitkoch či snoch a vie pomenovať a krátko vysvetliť aj svoje ciele a plány v budúcnosti.

Ciele zodpovedajúce jednotlivým jazykovým zručnostiam

 Čítanie textu s porozumením

 Kandidát dokáže porozumieť nie príliš komplikovaným vecným textom z oblasti vlastného záujmu či pracovného odboru.

Tvorba (štylizácia) textu

Kandidát dokáže koncipovať súvislé texty, v ktorých sa vyjadruje k témam z oblasti svojho záujmu. Medzi jednotlivými časťami týchto textov musí byť významová súvislosť a myšlienky musia byť logicky usporiadané.

Počúvanie textu s porozumením

 Kandidát dokáže porozumieť a identifikovať kľúčové informácie vo výpovedi rečníka, ktorý zreteľne artikuluje a používa spisovnú podobu daného jazyka. Ide o témy z bežného, pracovného alebo študijného života. Dokáže porozumieť aj kratším príbehom.

Komunikačné schopnosti

 Kandidát dokáže relatívne plynulo tvoriť jednoduché, ale súvislé vety na témy z jeho/jej oblasti záujmu, pričom zachováva logické zoradenie myšlienok.

loading
loading