Úroveň B2

Všeobecný cieľ

 Kandidát dokáže porozumieť hlavnú myšlienku komplexných textov na konkrétne, aj abstraktné témy. Dokáže porozumieť aj odbornej diskusii na témy, ktoré sa dotýkajú oblasti záujmu kandidáta. Vie sa plynule a spontánne dorozumieť a bez väčšej námahy dokáže viesť dialóg s rodeným hovoriacim. Kandidát sa vie zreteľne a detailne vyjadriť k širšiemu okruhu tém, dokáže zaujať stanovisko k aktuálnym otázkam a prezentovať výhody a nevýhody svojich postojov.

Ciele zodpovedajúce jednotlivým jazykovým zručnostiam

 Čítanie textu s porozumením

 Kandidát dokáže samostatne čítať texty na rôzne témy a disponuje bohatou slovnou zásobou. Zriedkavo vyskytujúce sa výrazy mu však môžu spôsobovať komplikácie.

Tvorba (štylizácia) textu

 Kandidát dokáže koncipovať jasné a detailné texty na rôzne témy z oblasti svojho záujmu a popritom dokáže zmysluplne narábať s informáciami a argumentmi z rôznych zdrojov a uvažovať nad nimi aj kriticky.

Počúvanie textu s porozumením

Kandidát rozumie výpovediam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môže stretnúť v priamom kontakte alebo prostredníctvom médií. Ide o známe alebo menej známe témy z oblasti súkromného, spoločenského, pracovného alebo študijného života. Porozumenie môžu narúšať hlasné zvuky v pozadí, neprimerané textové štruktúry alebo  neznáme obrazné pomenovania.

Kandidát rozumie významu obsahovo a jazykovo komplexných výpovedí na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú v spisovnom jazyku, rovnako rozumie aj odbornej diskusii vo vlastnej špeciálnej oblasti. Dokáže porozumieť dlhším prehovorom a komplexnejšej argumentácii, pokiaľ je kandidátovi téma dôverne známa a priebeh výpovede alebo rozhovoru je charakteristický explicitnými signálmi.

Komunikačné schopnosti

Kandidát sa dokáže jasne a systematicky vyjadriť k širšiemu okruhu tém zo sféry svojho záujmu, vie zdôrazniť jadro svojej výpovede a uvádzať aj relevantné argumenty. Použitie jazyka je plynulé a efektívne.

loading
loading