Úroveň C1

Všeobecný cieľ

 Kandidát dokáže komplexne porozumieť širokému spektru náročnejších, dlhších textov a pochopiť implicitné významy. Vie sa spontánne a plynule vyjadrovať bez toho, aby musel prerušovať svoju výpoveď hľadaním správneho slova. Jazyk ovláda na takej úrovni, že ho dokáže efektívne využívať v rámci spoločenského a pracovného života, rovnako aj pri vzdelávaní či štúdiu. Kandidát sa vie vyjadriť jasne, štruktúrovane a podrobne k zložitým témam a pritom primerane používať rozličné prostriedky pri tvorbe textu.

Ciele zodpovedajúce jednotlivým jazykovým zručnostiam

 Čítanie textu s porozumením

 Kandidát vie detailne porozumieť dlhým a komplexným textom, aj keď tieto texty tematicky nespadajú do sféry profesijného záujmu kandidáta. V takom prípade sa môžu problémové pasáže prečítať opakovane.

Tvorba (štylizácia) textu

 Kandidát dokáže písomne uchopiť tému v jej komplexnosti. Výpovede formuluje jasne a vie vhodne narábať so štruktúrou textu. Najdôležitejšie informácie vo svojich výpovediach dokáže vhodne zvýrazniť a svoje tvrdenia prezentuje podrobnou argumentáciou. Svoj text vie vhodne dopĺňať rôznymi príkladmi a v závere tohto písomného prejavu sa očakáva formulácia východiska, ku ktorému kandidát v rámci svojho prejavu dospel.

Počúvanie textu s porozumením

 Kandidát dokáže dostatočne porozumieť dlhšie prejavy o neznámych, abstraktných a komplexných témach. Rečníkom týchto textov môže byť aj rodený hovoriaci so špecifickým akcentom. Kandidát rozumie širšiemu spektru idiomatických spojení a hovorových výrazových prostriedkov a vie správne posúdiť zmenu registra.  Dokáže aktívne vnímať dlhšie prejavy a rozhovory, aj keď nemajú jasnú štruktúru a  súvislosti nie sú explicitne vyjadrené.

Komunikačné zručnosti

 V ústnom prejave vie kandidát opísať a vyjadriť komplexné myšlienky jasne a detailne a popritom vie začleniť do rozhovoru aj podtémy, určité body vie presnejšie rozvinúť a svoje rozprávanie dokáže ukončiť primeraným záverom.

loading
loading